KAHED GENEL KURUL DUYURUSU

  • Görüntüleme: 672
  • 08 Mayıs 2019

DUYURU

 

 

 

Kayseri Aile Hekimleri Derneği Olağan Genel Kurulu 24.05.2019 Cuma günü saat 11.00-16.00 saatleri arasında Seyitgazi Mahallesi Nuh Naci Bey Caddesi Geriatri Merkez binası Kat:1 No:4 (Tabipler Odası Toplantı Salonu) adresinde yapılacaktır.

 

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde daha önce 15.06.2019 Cumartesi günü aynı yerde ve saat 11.00-16.00 saatleri arasında yapılacaktır.

 

Gündem

1. Açılış Konuşması.

2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.

3. Divan Kurulu oluşturulması.

4.Tüzük maddelerinin değiştirilmesi, bazı hükümlerin kaldırılması konusunun görüşülmesi.

5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve ibra edilmesi.

6. Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve ibra edilmesi.

7. Yapılan Tüzük Değişikliği de dikkate alınarak yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile AHEF Delegesi Seçimi.

8. Dilek ve Temenniler.

9. Kapanış.

 

Tüzük Değişikliği Teklifleri;

1- Kayseri Aile Hekimleri Derneği Tüzüğü’ nün “DENETLEME KURULU” başlıklı “Madde 22” de “Beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Seçilen kurul en geç 7 gün içerisinde toplanarak asil üyeler arasından bir başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az yılda bir toplanır.” Bölümünün değiştirilerek;

“Madde 22: Denetleme Kurulu, genel kurulu tarafından gizli oyla seçilir. Üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Seçilen üyeler aralarından bir kişiyi başkan seçer ve başkanın çağrısı ile en az yılda bir toplanır…”

Şeklinde olması önerilmektedir.

Gerekçe: Dernek genel kurullarına katılımın düşük düzeyde kalması ve aday bulunmasında güçlükler çıkması nedeni ile bu öneri dile getirilmiştir.

2- Kayseri Aile Hekimleri Derneği Tüzüğü’ nün “DİSİPLİN KURULU” başlıklı “Madde 23” de “Disiplin Kurulu, hekimlik mesleğinde 10 yılını doldurmuş ve birinci basamakta sözleşmeli aile hekimliği yapan beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeleri dernek yönetim kurulunun önerdiği adaylar arasından Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır. Asil üyeliğe seçilen üyeler en geç 7 gün içerisinde toplanarak içlerinden bir kişiyi başkan seçerler….” Bölümünün değiştirilerek;

“Madde 23: Disiplin Kurulu, hekimlik mesleğinde 10 yılını doldurmuş ve birinci basamakta sözleşmeli aile hekimliği yapan üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Disiplin kurulu üyeleri dernek yönetim kurulunun önerdiği adaylar arasından Genel Kurulda gizli oyla seçilir. Asil üyelerden boşalma olması halinde yedek üyelerden, aldıkları oy sayısına göre sıralanarak tamamlanır. Asil üyeliğe seçilen üyeler içlerinden bir kişiyi başkan seçerler….”

Şeklinde olması önerilmektedir.

Gerekçe: Dernek genel kurullarına katılımın düşük düzeyde kalması ve aday bulunmasında güçlükler çıkması nedeni ile bu öneri dile getirilmiştir.

3- Kayseri Aile Hekimleri Derneği Tüzüğü’ nün “DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI” başlıklı “Madde 26” de “Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. Üye Aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak 10 YTL, aylık 6,25 YTL, yıllık 75,00 YTL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.….” Bölümünün değiştirilerek;

“Madde 26: Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır. Üye Aidatı: Üyelerden aylık 6,25 TL, yıllık 75,00 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir….”

Şeklinde olması önerilmektedir.

Gerekçe: Derneğe üye kabulü sırasında genelde 10 TL lik miktar unutulmakta ve üyelerle çeşitli sorunlara, sıkıntılara ve hesaplamalarda karışıklıklara neden olmaktadır.


 

PAYLAŞ: